top of page

הגשת הצעה לביצוע פרויקט

יש למלא את הפרטים בטופס זה המשמש הצעה לביצוע הפרויקט. ניתן להתקשר למזמין ולבקש הבהרות במידה ומשהו לא ברור או חסר.

דרכי התקשרות מועדפות לצורך הבהרות
האם תבצעי את הפרויקט לבד או עם שותפה?

ניתן להוסיף  קובץ שיכיל כל פרט מידע שאת חושבת שהוא רלוונטי להצעה. ניתן בקובץ זה להכניס את כל פרטי ההצעה במידה ורוצים לרכז את כל פרטי ההצעה . המידע בקובץ זה הוא בפורמט חופשי

בחרי קובץ

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

bottom of page